Integritetspolicy                                                                Åke Andersson Bil AB


Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt genom att följa gällande lagar och regler avseende dataskydd. Genom denna policy får du information om hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in om dig, när du till exempel bokar en tid för reparation eller service av ditt fordon eller när du ingår ett avtal om däckförvaring. Policyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Åke Andersson Bil AB, org. nr. 556338-9294, Chaufförvägen 27D, 831 48 Östersund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Personuppgifter som kan komma att behandlas av Åke Andersson Bil AB

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person som exempel: namn, personnummer, kontaktuppgifter eller registreringsnumret på din bil. Vårt huvudsakliga syfte med att samla in uppgifter är för att kunna administrera och fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund samt att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Vi samlar enbart in uppgifter som är relevanta och vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

Personuppgifter du som kund lämnat till oss kan vara;
 • ditt namn
 • registreringsnummer på ditt fordon
 • personnummer eller kundnummer
 • dina kontaktuppgifter
Vi kan komma att behandla andra personuppgifter om dig som du lämnar till oss i egenskap av kund.

Personuppgifter vi har samlat in från dig eller tredje part kan vara;
 • registreringsnummer samt information som finns lagrad i fordonets dator. Denna information är ofta av rent teknisk karaktär såsom felkoder och servicehistorik som hänför sig till ditt fordon.
 • Vi kan även komma att samla in uppgifter om genomförda felsökningar samt vilket arbete som genomförts, det innefattar eventuella produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för de fall någon annan lämnar in din bil på service eller reparation för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad som ägare för eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Ändamål och laglig grund

Vi samlar in personuppgifter i olika skeden i vår verksamhet det kan vara när du lämnar in ditt fordon på service eller reparation eller ingår ett avtal om däckhotell. Nedan beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, när detta sker och till vilket ändamål.
 
Med stöd av avtal som grund

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begärt innan ett avtal ingås.

Service och reparation

Om du som kund eller representant för ett företag lämnar in ett fordon för service, reparation, däckbyte eller ingår ett avtal om däckförvaring behandlar vi ditt namn, kundnummer, registreringsnummer samt dina kontaktuppgifter, i syfte att administrera vårt kundförhållande inklusive betalning. Vi behandlar även uppgifterna i syfte att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du ingått med oss och för att förse dig med information om de tjänster och produkter som du begärt av oss te x. meddela dig när fordonet är klart för att hämtas efter en service. Vi kan komma att behöva behandla information som finns i fordonets dator för att kunna utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och konstatera samt åtgärda fel på fordonet.

Reklamationer och garantiåtaganden

För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller de företag som du representerar behöver vi behandla ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnummer på fordonet, uppgifter om ditt köp samt genomförda felsökningar och vilket arbete som utförts, inklusive information om eventuella delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.

Med stöd av intresseavvägning behandlar vi följande personuppgifter om dig
 • När du som kund fyller i en förfrågan om service, reservdelar eller däck behandlar vi dina personuppgifter i form av ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgift om förfrågan, med stöd av intresseavvägning. För att underlätta för dig som kund och för att vi på ett smidigt sätt kunna kontakta dig angående din förfrågan.
 • Om du lämnar in ett fordon till oss för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som representant för ett företag, kan vi komma att behandla uppgifter om dig såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter samt uppgift om fordonet i den mån det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden i förhållande till våra kunder. Vi gör detta med stöd av intresseavvägning för att kunna kommunicera med dig i egenskap av kontaktperson och för att följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.
 • Vi behandlar uppgifter som är kopplat till ditt fordon som till exempel genomförda felsökningar, tidigare genomförda arbeten vilket innefattar information om delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats för att kunna utföra säkra reparations- och servicetjänster på fordonet. Vi behandlar dessa uppgifter med stöd av intresseavvägning för att kunna visa att vi uppfyller krav från fordonstillverkare, för att kunna se vilka tidigare åtgärder som har utförts av säkerhetsskäl samt för att underlätta för dig som ägare av fordonet vid nästa service.
 
Utöver vad som angetts ovan behandlar vi uppgifter som är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, förordning eller myndighetsbeslut som till exempel bokföringslag och skattelagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Som utgångspunkt kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, vi kan dock komma att dela dina uppgifter med andra relevanta aktörer såsom försäkringsbolag, skatteverket, Mitsubishi Sverige samt Peugot Sverige.

I syfte att säkerställa kvalitet och fackmässighet samt för att uppfylla kraven för en Kontrollerad Bilverkstad kan vi komma att dela dina personuppgifter så som bilregistreringsnummer till tredjepartskontrollanter.

Vi kan även komma att anlita ett personuppgiftsombud för behandling av dina personuppgifter det kan gälla till exempel ett företag som sköter våra IT-system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar inte dina uppgifter längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifter vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig sparas med utgångspunkt så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig som kund. För att följa gällande lagstiftning behöver vi spara vissa uppgifter en längre tid.
 • För bokföringsändamål behöver vi spara, i enlighet med gällande bokföringslagstiftning, information om vårt avtal med dig i minst sju år.
 • När du gjort en förfrågan till oss angående service, reparation eller däck sparar vi informationen så länge förfrågan är giltig samt under en period av max sex månader.
 • För att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiåtaganden sparar vi uppgifter i minst tre år från den dag då reparationen eller servicen utfördes.
 • Vi kan komma att spara fordonsdata som hänför sig till ditt fordon som exempel servicehändelser. Denna information sparas endast tillsammans med fordonets registreringsnummer och inte tillsammans med dina kontaktuppgifter. Syftet är att kunna erbjuda framtida ägare information om service- och underhållsarbeten som har genomförts på fordonet samt att följa fordonets historik. Det innebär att informationen finna kvar även om fordonet byter ägare.
Det kan förekomma att vi sparar uppgifter längre än ovan angivet, men då enbart i den mån vi är skyldiga enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter


Bortsett från vissa undantag i gällande lag, har du rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har sparat om dig. Du har även rätt till följande:
 • Rätt till tillgång – rätt att begära information och åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, ändrade alternativt uppdaterade.
 • Rätt till radering – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning – du har rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent tar bort dina personuppgifter.
 • Rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.
 • Rätt att inte blir föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut kan få juridisk effekt eller liknande effekt på dig.
 • Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format eller att få dem överförda till en annan parts tjänster för användning.
 
Personuppgiftsansvarig är:
Åke Andersson Bil AB                                            Org. nr. 556338-9294
Chaufförvägen 27D
831 48 Östersund

bokning@anderssonbil.com                              063 – 18 33 44

Du har rätt att kontakta oss om du vill få information om de personuppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse, överföring eller för att begära radering eller göra invändningar mot hur vi behandlar dina uppgifter. Det gör du lättast genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Om du har klagomål på vår behandling har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.